آخرین برورسانی شرایط سرویس دهی در تاریخ : March 4, 2013, 6:09:32 PM

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس حق دارد هرگونه فایلی را که به گونه ای برای سرور خطر آفرین است را حذف و یا جایگزین نماید. فایلهایی که در زیر لیست شده اند، حق آپلود را ندارند:

    • عکسهای مربوط به مسائل جنسی.
    • عکسهایی که حقوق مولف آنرا نقض میکند(فاقد کپی رایت).
    • عکسهایی که مربوط به خصومتهای شخصی و یا قومی میباشد.
    • عکسهایی که به نحوی شامل متون و یا مفهوم تبلیغاتی باشد.
    • عکسهایی غیر مجازی که به هر نحو قوانین دولت جمهوری اسلامی را نقض میکند.

درصورت آپلود عکسهایی که شامل موارد بالا باشد، قولنین زیر بر آن اعمال خواهد شد:

    • فورن دسترسی کاربر به آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس و سایر سرویسهایش قطع خواهد شد.
    • حذف تمامی عکسهایی که کاربر در آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس آپلود نموده است.
    • پیگرد قانونی(در صورت امکان).

تمام موارد بالا به صلاحدید آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس بدون هیچ گونه اخطار قبلی برای همیشه اعمال خواهد شد.

Terms of Service last modified March 4, 2013, 6:09:32 PM

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس reserves the right to remove or replace any files that compromise the security of the server, or are otherwise malignant. The following types of files may not be uploaded under any circumstances:

  1. Files that are pornographic. This includes, but is not limited to, files depicting genitalia, nudity, or sexual situations.
  2. Files that infringe on the copyrights of any entity. This includes, but is not limited to, copyrighted photographs, as well as files for which user lacks usage and distribution permissions.
  3. Files whose intended use or purpose is to harass an individual or group of people.
  4. Files whose intended use or purpose is the promotion of products or services through advertisements. This includes, but is not limited to, email spam and banner advertisements.
  5. Files that are illegal and/or are in violation of any international laws of media distribution..

Uploading any type of the above-mentioned files will result in:

  1. The immediate termination of user's ability to use آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس or any of its provided services.
  2. The deletion of any images that user has uploaded to آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس.
  3. Possible prosecution.

This will be effective immediately upon detection of any violations listed above, with perpetual duration, at the discretion of آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس. If a file is deleted, a user may not attempt to upload it again.

Legal Policy:

These Terms of Service are subject to change without prior warning. By using آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس, user agrees not to involve آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس in any type of lawsuit or counter suit if آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس or any third party proceeds to take legal action against user for violations of these Terms of Service. آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس directs full legal responsibility of the contents of the files that are uploaded to آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس to individual users, and will cooperate with legal teams and government entities in the case that uploaded files are deemed to be in violation of these Terms of Service.

All files are copyright © to their respective owners • All other content is copyright © آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس. آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس is not responsible for the content of any uploaded files, nor is it in affiliation with any entities that may be represented in the uploaded files.